czynniki abiotyczne czynniki abiotyczne

                                                               § 107 IOL

Bezpośrednio po powstaniu szkód należy wykonać inwentaryzację wstępną i wypełnić
kartę sygnalizacyjną (formularz nr 1), zamieszczając w niej następujące dane:

 

a) czynnik sprawczy,

b) gatunek/gatunki uszkodzone,

c) lokalizację (oddział, pododdział),

d) powierzchnię, na której wystąpiły szkody (w przypadku wystąpienia szkód wielkopowierzchniowych                            inwentaryzację wstępną wykonuje się szacunkowo i ewidencjonuje w sposób uproszczony do poziomu leśnictwa),

e) szacunkowy rozmiar szkód – masę uszkodzonego lub zagrożonego zniszczeniem

drewna w metrach sześciennych, wartość uszkodzonego materiału sadzeniowego

w szkółkach, itp. (dane te należy podać w pkt 15 formularza nr 1 – „informacje

dodatkowe").

                                                                § 108 IOL

Nadleśnictwo składa meldunek o uszkodzeniach lasu, przesyłając wypełniony formularz

nr 1 do RDLP i ZOL w ciągu 7 dni od powstania szkód, jeśli uszkodzenia przekraczają

jednorazowo 5000 m3drewna. Obowiązek ten dotyczy również sytuacji, gdy

szkody w uprawach i młodnikach wystąpią na powierzchni co najmniej 50 ha.

                                                               

                                                                § 109 IOL

RDLP zgłasza do DGLP uszkodzenia lasu przekraczające jednorazowo 50 000 m3

drewna w terminie 7 dni od ich powstania, podając szacunkowy rozmiar szkód w poszczególnych

nadleśnictwach.

                                                                § 110 IOL

Nadleśnictwo i RDLP mają obowiązek zgłaszania uszkodzeń lasu również w przypadku

mniejszych szkód niż wymienione w § 108 i 109, jeśli likwidacja ich skutków

może spowodować duże trudności (np. w zakresie zbytu drewna lub jego zabezpieczenia

itp.).

                                                                § 111 IOL

Uszkodzenia powstałe w rezerwatach przyrody położonych na terenie PGL LP

nadleśnictwo zgłasza każdorazowo do RDLP i właściwego terytorialnie organu ochrony

przyrody.