Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Ochrony Lasu w Olsztynie znajduje  w Olsztynie przy ulicy Marii Zientary Malewskiej 51/53 – budynek biurowy.

Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie biura w Olsztynie to 7:00 – 15:00.       
Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Budynek posiada 4 kondygnacje. Wejście główne znajduje się  od ulicy  M. Zientary Malewskiej  i  usytuowane jest na poziomie dwóch schodków przed drzwiami głównymi. Przejście techniczne znajduje się od strony placu. Drzwi posiadają szerokość min. 90 cm. Wejścia do budynku nie posiadają progów. Hol na parterze od strony placu jest na poziomie czterech schodków, a następnie  znajduje się na 2 poziomach - boczny korytarz usytuowany jest na podwyższeniu trzech schodków. Na piętrach 1, 2 i 3 korytarze o szer. 146 cm przebiegają przez całą długość budynku. Pokoje nie posiadają progów. Na parterze znajduje się laboratorium ZOL. Na 2 piętrze znjdują się 2 pokoje specjalistów ZOL oraz 1 pokój kierownika ZOL do których można dojść schodami prowadzącymi z wejścia głównego jak i technicznego.
                                                                                                                                                                    
Pojazdy są parkowane na ogólnodostępnych parkingach na placu przed budynkiem. Parking posiada jedno miejsce wyznaczone dla osoby  niepełnosprawnej.   
Przy  budynku nie ma podjazdów dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Po budynku można poruszać się z psem asystującym. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.