aktualności aktualności

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny- metodyka

 Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

                                                            § 35 IOL

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny służą do oceny zagrożenia

drzewostanów sosnowych przez szkodniki liściożerne, głównie takich gatunków, jak:

 

strzygonia choinówkaPanolis flammea (Den. et Schiff.),

poproch cetyniakBupalus piniaria (L.),

siwiotek borowiec (zawisak borowiec) – Hyloicus pinastri (L.) (gatunki te zimują w stadium                                                                poczwarki w ściółce pod okapem drzewostanu),

barczatka sosnówka Dendrolimus pini (L.) (zimuje gąsienica),

osnuja gwiaździsta Acantholyda posticalis Mats. (zimuje larwa bez oprzędu)

gatunki z rodziny borecznikowatych (Diprionidae) (zimują larwy w oprzędach – kokonach).

                                                            § 36 IOL

1. Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny wykonuje się corocznie

w stałych partiach kontrolnych (PK), wyznaczanych w drzewostanach sosnowych lub

wielogatunkowych z przewagą sosny w wieku powyżej 20 lat, na polecenie nadleśniczego.

2. Liczbę PK w nadleśnictwie ustala się dla powyższych drzewostanów według następujących

kryteriów:

a) w obszarach ognisk gradacyjnych jedna PK na każde 50 ha,

b) w obszarach położonych poza ogniskami gradacyjnymi jedna PK na każde 200 ha.

3. W obszarach niegradacyjnych nadleśniczy w porozumieniu z ZOL i RDLP może

na wyznaczonych w nich partiach kontrolnych wstrzymać poszukiwania albo odstąpić

od wyznaczania partii kontrolnych.

4. Najbardziej właściwą porą wykonywania próbnych poszukiwań jest późna jesień,

przed nadejściem mrozów i wystąpieniem trwałej pokrywy śnieżnej. Termin rozpoczęcia poszukiwań dla poszczególnych regionów kraju, na podstawie wieloletnich obserwacji, określa właściwy terytorialnie ZOL.