fitopatologia fitopatologia

Kontrola szkód powodowanych przez grzyby patogeniczne
i inne czynniki chorobotwórcze

                                                              § 95 IOL

Celem wykonywanej kontroli jest określenie aktualnego poziomu uszkodzeń oraz

zagrożenia drzew i drzewostanów przez patogeniczne grzyby oraz inne czynniki chorobotwórcze

i szkodotwórcze.

Rozpoznanie tych czynników pozwala na bieżącą ocenę zagrożenia, umożliwia

prowadzenie doraźnych zabiegów interwencyjnych oraz podejmowanie czynności

profilaktycznych, zmierzających do ograniczenia populacji organizmów wywołujących

procesy chorobowe.

                                                                § 96 IOL

Ocenę uszkodzeń wykonuje się w szkółkach, uprawach, młodnikach i starszych

drzewostanach, w terminach podanych w kalendarium dołączonym do formularza nr 4

bądź bezpośrednio po wystąpieniu uszkodzeń. Jako poziom szkód istotnych podlegających

rejestrowaniu w formularzu nr 4 przyjmuje się: 5% w szkółkach, 10% w uprawach

i młodnikach oraz 3% lub 10% w starszych drzewostanach, w zależności od czynnika

sprawczego.

                                                               § 97 IOL

W szkółkach wykonuje się ocenę szkód spowodowanych przez:

a) czynniki abiotyczne,

b) grzyby zgorzelowe,

c) pozostałe choroby systemów korzeniowych, liści i pędów.

                                                             § 98 IOL

1. Ocenę rozmiaru szkód powodowanych przez czynniki chorobotwórcze

w szkółkach wykonuje się na każdym polu siewnym wykazującym objawy chorobowe.

Na podstawie przeglądu próby 100 roślin (np. po 20 sztuk w 5 rzędach) ustala się

liczbę uszkodzonych i martwych egzemplarzy. W przypadku trudności w identyfikacji

sprawcy choroby próbkę uszkodzonych siewek/sadzonek wraz z formularzem

nr 1 dostarcza się do ZOL, IBL lub innej placówki specjalistycznej, celem zdiagnozowania.

2. W przypadku wystąpienia w zasiewach strat powstałych w wyniku zgorzeli

przedwschodowej lub gdy siewki porażone przez zgorzel powschodową uległy rozkładowi

i brak jest okazów martwych, ubytki należy określić procentowo w stosunku do

teoretycznie spodziewanych wschodów.

                                                            § 99 IOL

1. Ocenę porażenia sadzonek sosny przez grzyby osutkowe w szkółkach wykonuje

się wiosną, przed wyjęciem materiału sadzeniowego z gruntu, na podstawie przebarwień

igliwia i charakterystycznych objawów występujących na sadzonkach.

2. Sposób oceny porażenia sadzonek sosny przez grzyby osutkowe jest taki jak

w przypadku grzybów zgorzelowych (§ 98).                                                 

                                                            § 100 IOL

Ocenę porażonych upraw przez patogeny powodujące choroby igieł, liści i pędów

wykonuje się w terminach podanych w kalendarium dołączonym do formularza nr 4,

na podstawie lustracji całej powierzchni metodą szacunkową.                                                            

                                                             § 101 IOL

1. Ocena zagrożenia przez patogeny powodujące opieńkową zgniliznę korzeni

i hubę korzeni dotyczy zwłaszcza drzewostanów:

a) na gruntach porolnych,

b) o składzie gatunkowym niezgodnym z typem siedliskowym lasu,

c) na glebach zdegradowanych.

2. Ocenę wykonuje się w uprawach, młodnikach i starszych drzewostanach wiosną,

na podstawie charakterystycznych objawów.

3. Za powierzchnie zagrożone uważa się takie, na których stwierdzono ponad 10%

drzewek porażonych i martwych (w uprawach), co najmniej 3 ogniska chorobowe

(w młodnikach) lub jeśli łączna powierzchnia luk powstałych w wyniku choroby przekracza

10% powierzchni drzewostanu.

                                                            § 102 IOL

Ocenę występowania hub i zgnilizn drzew stojących wykonuje się jesienią, określając

szacunkowy udział procentowy drzew opanowanych. Jeżeli liczba drzew opanowanych

osiąga lub przekracza 3%, drzewostan należy uznać za porażony i wykazać jego

powierzchnię w formularzu nr 4.

                                                            § 103 IOL

Ocenę zagrożenia drzewostanów liściastych przez czynniki chorobotwórcze wykonuje

się w okresie: czerwiec – lipiec na podstawie skali porażenia dębów (tabela 13),

buków (tabela 14), brzóz (tabela 15), jesionów (tabela 16) i olsz (tabela 17).

                                                            § 104 IOL

Wyniki oceny nadleśnictwo wpisuje do formularza nr 4, który przesyła do ZOL

w terminie do 30 listopada. (obecnie formularz wypełniany jest automatycznie  przez system)