szkody od zwierzyny szkody od zwierzyny

 Kontrola i ocena zagrożenia powodowanego przez ssaki

                                                                      §105 IOL

Spośród ssaków wolno żyjących, szkody o znaczeniu gospodarczym w lesie wyrządzają:

sarnaCapreolus capreolus (L.),

danielDama dama (L.),

jeleńCereus elaphus L.,

łośAlces alces (L.),

zającLepus europaeus (Pall.),

dzikSus scrofa (L.),

żubrBison bonasus (L.),

bóbrCastor fiber (L.) i inne.

 

1. Szacunkową ocenę rozmiaru szkód wyrządzanych przez ssaki wykonuje leśniczy

raz w roku w okresie kwiecień – maj.

 

2. Za szkody, które uwzględnia się w szacunkowej ocenie, uznaje się:

a) zgryzanie, ogryzanie lub złamanie pędu głównego,

b) spałowanie (ponad 1/3 obwodu dla świerka i jodły oraz 1/2 obwodu dla sosny),

c) czemchanie strzały,

d) wyrwanie bądź wykopanie drzewek,

e) wydeptywanie sadzonek,

f) podtopienia drzewostanów w wyniku bytowania bobrów.

3. Ocena rozmiaru szkód wyrządzanych przez ssaki polega na określeniu:

a) powierzchni w przedziałach 21–40% i powyżej 40% uszkodzonych drzew (w

jednym wydzieleniu mogą wystąpić szkody w dwóch przedziałach),

b) głównego sprawcy szkód,

c) stadium rozwojowego drzewostanu (uprawa, młodnik, drzewostan starszy),

d) dominującego rodzaju szkód.

4. Poziom szkód w całym wydzieleniu lub jego części wynoszący do 20% włącznie

nie podlega rejestracji.

5. Ocenie szkód podlegają łącznie szkody bieżące oraz z lat poprzednich (po

uwzględnieniu regeneracji).

                                                                     § 106 IOL

Wyniki oceny rozmiaru szkód wpisywane są do formularza nr 18 i składane w nadleśnictwie.

Wykaz zbiorczy (formularz nr 19) z nadleśnictwa przekazywany jest do

RDLP w terminie do 30 czerwca. RDLP zestawia dane z nadleśnictw (formularz nr 19)

i przesyła do DGLP, ZOL i IBL w terminie do 31 lipca.